NAME
TITLE
MAIL ADDRESS
MESSAGE

URL(If you wont to link)

[1] Test Message from Nasu
Kakikomi Test desu.
Konna kanji de ikaga desyo?


<E-mail:nasu@hirata-cpa.po-jp.com>
<Date:25 Feb 2000 16:06:10>